Biuletyn Informacji Publicznej
Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyrzecu Podlaskim

.

Deklaracja dostępności

Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyrzecu Podlaskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyrzecu Podlaskim.

Data publikacji strony internetowej: 2017-12-15. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-01.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • na stronie istnieje mechanizm zabezpieczający captcha,
 • nieprawidłowa budowa tytułów stron,
 • nieprawidłowa identyfikacja elementów formularza,
 • brak wyróżnika wizualnego linków,
 • fokus w kilku miejscach nie jest widoczny,
 • nieprawidłowa struktura nagłówków,
 • niektóre dokumenty pdf nie posiadają warstwy tekstowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Halina Bugajewska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 83 371-27-03. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Główne wejście do biblioteki zlokalizowane jest od strony osiedla mieszkaniowego przy ul. Warszawskiej, przy drzwiach wejściowych umieszczony jest szyld. Wejście nie posiada barier architektonicznych i jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Biblioteka dla Dorosłych znajduje się na piętrze i jest niedostępna dla osób na wózkach ze względu na barierę w postaci schodów. Osoby te prosimy o kierowanie się do Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży, znajdującej się na parterze budynku.
 2. W budynku na piętrze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 3. W budynku nie ma żadnych udogodnień dla osób niewidomych, niedowidzących, głuchych czy słabo słyszących.
 4. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i on-line.
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 30, marzec 2020 12:59 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 15, kwiecień 2020 08:24 Halina Bugajewska
Oficjalna strona MBP Międzyrzec Podlaski: biblioteka.miedzyrzec.pl
Real time web analytics, Heat map tracking